สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
กิจกรรมจากสมาคม

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561

30/Oct/2017 10:29 น.341 อ่าน

“ เอสเอ็มอี ไทย ก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ”

Thai SMEs : Thriving in Thailand 4.0


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ ห้อง Crystal Ballroom โรงแรม Plaza Athénée Bangkok


08:00 - 09:00    ลงทะเบียนพร้อมอาหารว่าง

09:00 - 09:20    พิธีเปิดการสัมมนา โดย 

                         คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์


09:20 - 10:30  สนทนาพาที “เศรษฐกิจไทย ปี 2561 นัยสำคัญ ต่อ เอส เอ็ม อี” “Thai Economy 2018 & Implications for SMEs” โดย นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 

                         • ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) 

                         • ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส นักเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารโลก

                         • ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร CIMB THAI

                         ดำเนินการ โดย

                         ดร.กิริฎา เภาพิจิตร  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


10:30 - 11:45  เสวนา “ ทรัพยากรมนุษย์ : ยกระดับ ปรับให้ทัน 4.0 “ ” Upgrading Human Resources for Thailand 4.0 ”  :                         

                         • คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      

                         • คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ    Executive Vice President  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)                    

                         • คุณสุนทร เด่นธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)          

                         • คุณชาตยา สุพรรณพงศ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

                         ดำเนินการเสวนา โดย  

                         ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร CIMB THAI


11:45 - 13:00  พักรับประทานอาหาร


13:00 - 14:25    เสวนา “ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการ”  “ Driving SME Business through Technology-based Services” :

                         • คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ รองประธาน Kasikorn Business-Technology Group

                         • คุณธรินทร์ ธนียวัน Executive Vice President, Group Strategy & Government Relations, Lazada Group

                         • คุณ Joshua Pas กรรมการผู้จัดการ บริษัท Add Ventures จำกัด

                         • คุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Ready Planet  จำกัด

                         ดำเนินการเสวนา โดย 

                         ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)      


14:25 – 15:50    เสวนา “ เพิ่มมูลค่าการผลิต ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” “ Creating Value through Innovation & Technologies ” : 

                         • ดร.กุลภัทรา ศิโรดม รองประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

                         • ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

                         • คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)                                                               

                         • คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด          

                         ดำเนินการเสวนา โดย 

                         ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส นักเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารโลก     


15:50 - 16:35    สนทนากับผู้ว่าการธปท. “ เอส เอ็ม อีไทย ก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ”  “Thai SMEs : Thriving in Thailand 4.0 ” :

                         • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย                   

                         ดำเนินรายการ โดย 

                         ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด(มหาชน)


16.35 - 16.45  ปิดงานสัมมนา 


ติดต่อสำรองที่นั่ง บัตรราคา 3,000 บาท รวมอาหารกลางวัน (Buffet), 3 Coffee breaks 

จองบัตรโทร 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187 (จ -ศ 09:00-17:00 น)