ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510  นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีชื่อย่อว่า ส.ศ.ธ. The Thammasat Economics Association ชื่อย่อว่า T.E.A.

สำนักงานสมาคมฯ ในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นที่4 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เพื่อ

  1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ และผดุงเกียรติของมวลสมาชิก
  2. เผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
  3. ส่งเสริมคณะเศรษฐศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า และสนับสนุนการศึกษา การวิจัยวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
  4. ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาเศรษฐศาสตร์
  5. ช่วยเหลือและส่งเสริมสามัคคีธรรม ของสมาชิกสมาคมในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของปวงชน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ที่ 1 :  เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของศิษย์เก่า อาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

วิสัยทัศน์ที่ 2 :  ส่งเสริมชื่อเสียงและสนับสนุนความก้าวหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมเพื่อช่วยสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศวิสัยทัศน์ที่ 3 :  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอทั้งด้านบุคลากรและด้านการเงินในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ที่ 3 :  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอทั้งด้านบุคลากรและด้านการเงินในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน