หน้าแรก

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510  นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

สร้างสรรค์เครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ที่ 1

เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของศิษย์เก่า อาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

วิสัยทัศน์ที่ 2

ส่งเสริมชื่อเสียงและสนับสนุนความก้าวหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมเพื่อช่วยสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วิสัยทัศน์ที่ 3

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอทั้งด้านบุคลากรและด้านการเงินในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ข้อมูลติดต่อสมาคม

อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

alumni@econ.tu.ac.th
02-226-4397, 02-613-2439