สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2564-2566 

 

คุณเกศรา มัญชุศรี
นายกสมาคม


คุณวิทัย รัตนากร
อุปนายก


คุณฐากร ปิยะพันธ์
อุปนายก


คุณสุพรรณแข สมะลาภา
เหรัญญิก


คุณภัคจิรา รัชกิจประการ
ผู้ช่วยเหรัญญิก


ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
เลขาธิการ


คุณวารินทร์ สัจเดว
ผู้ช่วยเลขาธิการ (ประชาสัมพันธ์)


คุณชาญชัย​ ธงรัตนะ
ประชาสัมพันธ์ และปฏิคม


คุณเกศสรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์
ประชาสัมพันธ์


คุณศิรัถยา อิศรภักดี
ประชาสัมพันธ์


ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
วิชาการ


ดร.อมรเทพ จาวาลา
วิชาการ


ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส
วิชาการ


คุณวิน พรหมแพทย์
วิชาการ


คุณเอด้า จิรไพศาลกุล
ศิษย์เก่าสัมพันธ์


ร.ต.ต.หญิงสกาวเดือน หอรุ่งเรือง
นายทะเบียน


คุณวรางคณา วงศ์ข้าหลวง
กรรมการ


คุณอาริยา หยาง
กรรมการ


รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
กรรมการ


คุณบุญเลิศ ทินมณี
กรรมการ


คุณสุนิตา ลีนะศิริ
กรรมการ


ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
กรรมการ


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
กรรมการ


ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
กรรมการ


รศ.ดร.พีระ เจริญพร
กรรมการ


ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
กรรมการ


ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
กรรมการ


ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
กรรมการ


ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
กรรมการ


คุณไพเราะ สุดสว่าง
กรรมการ


คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการ


คุณวิรัช ฉันทเจริญโชค
กรรมการ


คุณสุณี สถตินันท์
กรรมการ


รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ


คุณโสมนัส โพธิสัตย์
กรรมการ


คุณสง่า พิชญังกูร
กรรมการ


คุณนรีรัตน์ พลบุตร
กรรมการ


คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์
กรรมการ


ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา
กรรมการ


ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี
กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.อรัญ ธรรมโน
คุณสนิท วรปัญญา
คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
คุณมนู เลียวไพโรจน์
คุณสมพล เกียรติไพบูลย์
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
คุณประกิต อภิสารธนรักษ์
คุณสมชาย กรุสวนสมบัติ
คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์

คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
คุณอรจิต สิงคาลวณิช
คุณชุตาภรณ์ ลัมพสาระ
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
คุณกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล
รศ.ดร.กุณฑล ศรีเสริมโภค
คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
รศ.ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์
คุณสมเกียรติ ศุขเทวา

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
คุณดารณี สุวรรณสิงห์
คุณชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
คุณวิเชียร เจียกเจิม
คุณธนภัทร เอกกุล
คุณกำธร ตติยกวี
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

คุณคเณศร์ ชาติธรรมรักษ์
คุณชัยเดช อัศวพานิชพันธ์
ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์
คุณพรรณี บุญเรือง
ดร.พิชิต อัคราทิตย์
ผศ.วรวรรณ ศุภจรรยา
คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
รศ.สุขุม อัตวาวุฒิชัย

คุณสุภชัย วีระภุชงค์

คุณยุทธ วรฉัตรธาร
คุณศิริกุล ธนสารศิลป์
ดร.วิรไท สันติประภพ
ดร.พิชัย คณิวิชาภรณ์
คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
คุณวิชัย พูลวรลักษณ์
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
ดร.สมชาย หาญหิรัญ
คุณวิชัย หิรัญวงศ์
คุณไสว ชัยชนะกล
คุณธนิต วงศ์สุคนธ์
ดร.อภิชัย บุญธีรวร

17 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 1380 ครั้ง

Engine by shopup.com