สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

วิสัยทัศน์สมาคม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของศิษย์เก่า อาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

วิสัยทัศน์ที่ 2 : ส่งเสริมชื่อเสียงและสนับสนุนความก้าวหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมเพื่อช่วยสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วิสัยทัศน์ที่ 3 : เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอทั้งด้านบุคลากรและด้านการเงินในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน


24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 539 ครั้ง

Engine by shopup.com